facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Νέες Διατάξεις για παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές στους δημοσίους υπαλλήλους (τροποποιητικός κανονισμός 2017)
 
 
 
 
Ημερομηνία: 16-04-2018

 

 

Τ.Θ. 28917,

2084 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛ. 22- 378480 , 22-379590,

ΦΑΞ. 22-379430, 22-379550

E-MAIL: info@oelmek.com.cy

Website: www.oelmek.com.cy

Διευθυντές / Διευθύντριες

Σχολείων Μέσης, Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης

(για ενημέρωση των εκπαιδευτικών)

 

Θέμα: Νέες Διατάξεις για παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές στους δημοσίους υπαλλήλους (τροποποιητικός κανονισμός 2017).

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε για τις νέες τροποποιήσεις για παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές, οι οποίες εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 13 Οκτωβρίου 2017.  Πληροφοριακά σας αναφέρουμε ότι αυτούσια η εγκύκλιος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το πιο πάνω θέμα, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Οργάνωσής μας. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη εγκύκλιο αναφέρονται τα πιο κάτω:

 

α).     Εκπαιδευτική άδεια για λόγους δημοσίου συμφέροντος δύναται να χορηγείται ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις δημόσιων υπαλλήλων που εξασφαλίζουν υποτροφία που απευθύνεται αποκλειστικά σε δημόσιους υπαλλήλους για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμων και Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών (Κανονισμός 19).

β).     Στις περιπτώσεις υπαλλήλων που επιθυμούν να απουσιάσουν από τα καθήκοντά τους για σκοπούς εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης με δική τους πρωτοβουλία, δύναται να παραχωρείται άδεια απουσίας χωρίς απολαβές σύμφωνα με Διατάξεις που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο (Κανονισμός 21) και δεν θα λογίζεται πλέον ως άδεια για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

γ).    Ρυθμίζεται και νομοθετικά ότι η άδεια για σκοπούς φροντίδας νεογέννητου παιδιού, που δύναται να λάβει γυναίκα δημόσιος υπάλληλος μετά την άδεια μητρότητας για περίοδο μέχρι 12 εβδομάδες, λογίζεται ως άδεια απουσίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος (Κανονισμός 17).

 

  • Με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2017 ρυθμίζεται συνακόλουθα ότι μόνο η περίοδος απουσίας με εκπαιδευτική άδεια υπαλλήλου έπειτα από εξασφάλιση υποτροφίας που αναφέρεται στο σημείο (α) ανωτέρω θα λογίζεται ως υπηρεσία για σκοπούς παραχώρησης προσαύξησης.

 

  • Αναφορικά με το θέμα της χορήγησης υποτροφίας σε δημοσίους υπαλλήλους, οι αρμόδιες αρχές, σε περίπτωση που κρίνουν αναγκαία/ σκόπιμη την παραχώρηση εξειδικευμένης υποτροφίας σε δημοσίους υπαλλήλους, απευθύνονται στο ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για προκήρυξη και διάθεση της υποτροφίας σύμφωνα με τη διαδικασία, τα κριτήρια και τους όρους που προβλέπουν οι περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Νόμοι και Κανονισμοί.

 

Λόγοι για άδεια απουσίας χωρίς απολαβές

 

Άδεια απουσίας χωρίς απολαβές μπορεί να παραχωρηθεί στις πιο κάτω περιπτώσεις:

α).    Οικογενειακοί λόγοι, οι οποίοι περιλαμβάνουν ασθένεια / ανάγκη φροντίδας μελών της οικογένειας του υπαλλήλου, συνοδεία συζύγων που μεταβαίνουν για σκοπούς απασχόλησης ή σπουδών στο εξωτερικό κτλ.

β).    Συνοδεία συζύγων που υπηρετούν σε Διπλωματικές ή άλλες Αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό.

γ).    Απασχόληση σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνείς Οργανισμούς ή ξένες Κυβερνήσεις.

δ).    Άσκηση σε Κυβερνητικά Γραφεία για σκοπούς εγγραφής σε επαγγελματικά Μητρώα, συμπεριλαμβανομένης της Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για διορισμό στην εκπαιδευτική υπηρεσία.

ε).     Σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό για απόκτηση αναγνωρισμένου τίτλου ή για διευκόλυνση συμμετοχής σε εξετάσεις, με πρωτοβουλία του ίδιου του υπαλλήλου.

στ).   Εκπαίδευση / μετεκπαίδευση μικρής διάρκειας (μέχρι 6 μήνες), με πρωτοβουλία του ίδιου του υπαλλήλου.

 

Αρμοδιότητα εξέτασης της αίτησης, έχει η οικεία αρμόδια αρχή, κατόπιν υποβολής του σχετικού Εντύπου Αίτησης από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο, μέσω του Προϊστάμενου Τμήματος στις περιπτώσεις υπαλλήλων που υπηρετούν σε Τμήματα / Υπηρεσίες που υπάγονται σε Υπουργεία.

 

  • Η συνολική διάρκεια της άδειας απουσίας χωρίς απολαβές δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8 έτη στο σύνολο υπηρεσίας του υπαλλήλου.

 

  • Η περίοδος απουσίας υπαλλήλου με άδεια χωρίς απολαβές για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις δεν θα αναγνωρίζεται για σκοπούς προαγωγής, προσαυξήσεων, συντάξεων και υπολογισμού της ετήσιας άδειας ανάπαυσης, σε περίπτωση που η συνολική περίοδος απουσίας από την εργασία, κατά τη διάρκεια του έτους, υπερβαίνει τις 15 ημέρες.

Ωστόσο προκειμένου για δημοσίους υπαλλήλους που είναι ενταγμένοι στο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων, διατηρείται η δυνατότητα μετατροπής της περιόδου τέτοιας απουσίας τους, για οποιοδήποτε λόγο, ως συντάξιμης υπηρεσίας, αν οι υπάλληλοι συνεισφέρουν για την περίοδο αυτή τα 15% των ετήσιων συντάξιμων απολαβών τους, που λαμβάνουν κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη της άδειας χωρίς απολαβές.  Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει, επίσης, να συνεισφέρουν ποσοστό 5% των απολαβών τους, που αφορά σε περιοδικές εισφορές ύψους 2% για μεταβίβαση της σύνταξης στη χήρα / χήρο και εξαρτώμενα τέκνα σε περίπτωση θανάτου, καθώς και συνεισφορά ύψους 3% για σκοπούς διασφάλισης της βιωσιμότητας του κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων.

 

  • Στις περιπτώσεις της άδειας απουσίας για σπουδές και εκπαίδευσης / μετεκπαίδευσης, ισχύουν επιπρόσθετα οι πιο κάτω όροι:

α).    Η αίτηση για παραχώρηση της άδειας θα πρέπει να συνοδεύεται με δικαιολογητικά, στα οποία να φαίνονται το πρόγραμμα, το επίπεδο και η ημερομηνία έναρξης – διάρκειας των σπουδών εκπαίδευσης, καθώς και τεκμηρίωση υποδοχής εισδοχής του αιτητή στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

β).    Ο υπάλληλος θα πρέπει να προσκομίζει πιστοποιητικό εγγραφής στο εκπαιδευτικό ίδρυμα για κάθε περίοδο φοίτησης, που να αποδεικνύει ότι συνεχίζει τις σπουδές / εκπαίδευσή του.

γ).    Αν ο λόγος της άδειας απουσίας χωρίς απολαβές εκλείψει, ή για οποιοδήποτε λόγο ο υπάλληλος επιθυμεί να διακόψει, ενημερώνει με γραπτή δήλωσή του το Τμήμα / Υπηρεσία του και υπηρεσία του και οφείλει να επιστρέψει στα καθήκοντά του το αργότερο μέσα σε 2 μήνες από τη σχετική ενημέρωση.

 

Ο  Πρόεδρος                                               Ο  Γεν.  Γραμματέας

Γιάννος Σωκράτους                                     Κώστας  Χατζησάββας

Λευκωσία,   16  Απριλίου  2018

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Αρ. πρωτ.  103-419.2018 (ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ) 
πίσω στις ανακοινώσεις
 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ