facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Ενημερωτικό Δελτίο για τα μέλη της ΟΕΛΜΕΚ
 
 
 
 
Ημερομηνία: 19-05-2020

 

 

Τ.Θ. 28917,

2084 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛ. 22- 378480 , 22-379590,

ΦΑΞ. 22-379430, 22-379550

E-MAIL: info@oelmek.com.cy

Website: www.oelmek.com.cy

Διευθυντές / Διευθύντριες

Καθηγητές / Καθηγήτριες

Σχολείων Μέσης Γενικής και Τεχνική Εκπαίδευσης

 

 

Αγαπητοί συναδέλφοι/-ισσες,

 

Αναφορικά με την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Μαϊου 2020, μεταξύ Γραμματείας ΟΕΛΜΕΚ και Υπουργού Παιδείας, για συζήτηση διαφόρων θεμάτων, σας αναφέρουμε ότι:

 

1. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα συνεχιστεί για την Α’ και Β’ τάξη Λυκείου. Οι Διευθυντές/-ντριες να κάνουν τέτοιες ρυθμίσεις/διευθετήσεις με στόχο την απρόσκοπτη συνέχιση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, καθώς, επίσης και την αποφυγή αχρείαστου συγχρωτισμού.

 

2. Εκπαιδευτικοί που έχουν την φροντίδα παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών, είτε παιδιών με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας

 

Το θέμα αυτό τέθηκε προς τον Υπουργό Παιδείας και ζητήθηκε κατά τρόπο έντονο η παροχή διευκολύνσεων/διευθετήσεων στους επηρεαζόμενους εκπαιδευτικούς που επηρεάζονται είτε από τη μη επαναλειτουργία της προδημοτικής/νηπιαγωγείων, είτε από την εκ περιτροπής διδασκαλία. Παρόλο που ο Υπουργός Παιδείας δεν αντίκρυσε  θετικά το αίτημα της ΟΕΛΜΕΚ, εμμένοντας στην εφαρμογή των διαταγμάτων και των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούν όλους τους εργαζόμενους, τονίζουμε ότι, εκεί όπου μπορούν να γίνουν ικανοποιητικές για τους επηρεαζόμενους συναδέλφους διευθετήσεις στον καταρτισμό του Ωρολογίου Προγράμματος, προκειμένου να μπορέσουν να προσέλθουν στα σχολεία και να διεκπεραιώσουν τα διδακτικά τους καθήκοντα, αυτές μπορούν να γίνουν με τη σύμφωνη γνώμη των συναδέλφων. Σε καμία όμως περίπτωση αυτό δεν θα γίνει με τη μεταφορά των παιδιών τους στο σχολείο.

 

Εάν είναι αδύνατο να γίνουν διευθετήσεις, τότε οι συνάδελφοι υποβάλλουν σχετικό αίτημα προς τον Οικείο Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους για την κατ’ οίκον εκτέλεση καθηκόντων, εργαζόμενοι εξ’ αποστάσεως (όπως προνοεί η εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών).

 

Εάν το αίτημά αυτό δεν γίνει αποδεκτό, τότε οι επηρεαζόμενοι εκπαιδευτικοί, εάν φυσικά το επιθυμούν (όπως προνοεί η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών), μπορούν να κάνουν χρήση της «ειδικής άδειας απουσίας», την οποία μπορούν να λάβουν για όσες ημέρες οι ίδιοι επιθυμούν (η αποκοπή θα αφορά μόνο τις ημέρες που θα αιτηθούν την ειδική άδεια απουσίας. Για τις ημέρες αυτές ο δικαιούχος θα λάβει επίδομα με τον τρόπο που αναφέρεται πιο κάτω).

 

Σημειώνουμε ότι, η περίοδος της «Ειδικής Άδειας Απουσίας», θεωρείται ως συντάξιμη υπηρεσία για σκοπούς συνταξιοδοτικών ωφελημάτων / παραχώρησης φιλοδωρήματος αποχώρησης / Ταμείων Προνοίας και λογίζεται ως υπηρεσία για σκοπούς παραχώρησης προσαύξησης, δέκατου τρίτου μισθού και προαγωγής.

 

Για σκοπούς ενημέρωσης, σας αναφέρουμε ότι η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1616, ημερομηνίας 6.5.2020, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται μαζί με το έντυπο της αίτησης για εύκολη αναφορά, αναφέρει:

(α). Για τους εργαζόμενους γονείς που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, υποβάλλουν σχετικό αίτημα προς τον Οικείο Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους για την κατ’ οίκον εκτέλεση καθηκόντων, εργαζόμενοι εξ’ αποστάσεως, μέχρι την επαναλειτουργία των δημόσιων, ιδιωτικών και ειδικών σχολείων ή μέχρι τη λήξη του παρόντος σχολικού έτους.

 

(β). Εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, οι οποίοι δεν δύναται να εκτελούν καθήκοντα εργασίας εξ αποστάσεως ή δεν μπορούν να εργαστούν με τηλεργασία ή / και δεν επιθυμούν, οφείλουν να αιτηθούν τη λήψη άδειας ανάπαυσης, σύμφωνα με την εφαρμοστέα σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και / ή συλλογική σύμβαση εργασίας και / ή όρους απασχόλησης ή τη λήψη «Ειδικής Άδειας Απουσίας σε Εργαζόμενους στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για Λόγους Δημοσίου Συμφέροντος για Φροντίδα Παιδιών μέχρι 15 ετών ή Παιδιών με Αναπηρία» (Ειδική Άδεια Απουσίας), χωρίς να υπάρχει όριο μισθού, η οποία έχει εισαχθεί με το πιο πάνω Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, ημερ. 5.5.2020.

 

(γ). Η Ειδική Άδεια Απουσίας δύναται να τεθεί σε ισχύ από 6/5/2020 και υποβάλλεται στον οικείο Προϊστάμενο στο Έντυπο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.mof.gov.cy) (και που θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα στην περίπτωση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και παρέχεται υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 

(ι).     Ο δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα 60% του μισθού του για τα πρώτα €1.000 και 40% για τα υπόλοιπα €1.000.

(ιι).    Για τους μονογονιούς τα ανωτέρω ποσοστά αυξάνονται σε 70% και 50% αντίστοιχα.

(ιιι).   Αν ο ένας γονέας λάβει την Ειδική Άδεια Απουσίας, ο άλλος δεν μπορεί να την λάβει για την ίδια περίοδο.

(iv).   Η Ειδική Άδεια απουσίας παραχωρείται μόνο εάν ο γονέας δεν μπορεί να εργαστεί με τηλεργασία ή εξ αποστάσεως ή δεν επιθυμεί να εργαστεί.

(v).    Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτουμένους, οι οποίοι έλαβαν το εν λόγω επίδομα Ειδικής Άδειας Απουσίας.

 

3. Εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και συγκεκριμένα στην κατηγορία Α.

Το θέμα αυτό που αφορά τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στην κατηγορία Α, τέθηκε τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, στον Υπουργό Παιδείας κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τη Γραμματεία της ΟΕΛΜΕΚ, στον οποίο υπεβλήθηκε το ερώτημα «Γιατί δεν έχει αποσταλεί μέχρι σήμερα στα σχολεία η θέση της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής αναφορικά με την κατηγορία Α, η οποία έχει κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Παιδείας από τις 10/5/2020».

Ο Υπουργός Παιδείας, δυστυχώς, δεν απάντησε στο ερώτημα της Οργάνωσης μας. Δεσμεύτηκε να επικοινωνήσει με τον Υπουργό Υγείας για το θέμα αυτό και να μας ενημερώσει το συντομότερο.

 

Η θέση της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στην κατηγορία Α αναφέρει: «Για αυτή την κατηγορία εκπαιδευτικών θα πρέπει να ισχύσει ότι και για την επιστροφή στην εργασία για το υπόλοιπα επαγγέλματα. Δηλαδή οι ασθενείς στην κατηγορία αυτή μπορούν να εργαστούν με την προϋπόθεση ότι δεν θα βρίσκονται σε χώρους διδασκαλίας με μαθητές εκτός κι αν οι ίδιοι το επιθυμούν νοουμένου ότι θα το δηλώσουν γραπτώς. Μπορούν όμως να εκτελούν γραφειακές εργασίες ή τηλεδιδασκαλία από το σπίτι. Το ίδιο ισχύει και για τους μαθητές που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες κατηγορία Α, όπου η διδασκαλία τους πρέπει να γίνεται μέσω τηλεκπαίδευσης».

  • Θέση της ΟΕΛΜΕΚ για το θέμα αυτό που άπτεται της υγείας  εκπαιδευτικών και μαθητών είναι, η αυστηρή εφαρμογή της θέσης της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής. Ο εργοδότης σύμφωνα με τις υφιστάμενες νομοθεσίες, έχει την ευθύνη για την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτούμενων του.

 

4. Εξετάσεις ECDL

Οι  εξετάσεις των ECDL, μετά το αίτημα της Οργάνωσής μας, δεν θα πραγματοποιηθούν.

 

5. Αξιολόγηση μαθητών

Η αξιολόγηση των μαθητών για το δεύτερο τετράμηνο θα περιλαμβάνει την παρουσία/συμμετοχή τους, από την περίοδο 15/1/2020- 13/3/2020.

 

6. Ωρολόγιο Πρόγραμμα στο Γυμνάσιο

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα στον Γυμνασιακό κύκλο, για όλες τις τάξεις, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Εξεταζόμενα μαθήματα:13 διδακτικές περιόδους

Μη εξεταζόμενα μαθήματα:7 διδακτικές περιόδους (μία διδακτική περίοδο για την Πληροφορική, επειδή δεν θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις των ECDL ).

 

  • Υπενθυμίζουμε ότι η θέση της ΟΕΛΜΕΚ, όπως αυτή τέθηκε στον Υπουργό Παιδείας, την Τετάρτη 13.5.2020, είναι η διδασκαλία των μαθημάτων τόσο για τα εξεταζόμενα όσο και για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα, να γίνεται κατά τρόπο αναλογικό.

 

7. Παγκύπριες Εξετάσεις

Μετά την αναθεωρημένη απόφαση της Κυβέρνησης ότι, οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείου θα συνεχίσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όλα τα μαθήματα των Παγκύπριων Εξετάσεων θα πραγματοποιηθούν εντός των σχολείων σε πρωϊνό χρόνο.

 

 

Ο  Πρόεδρος                                        Ο  Γεν.  Γραμματέας

Κώστας Χατζησάββας                         Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Λευκωσία,     19  Μαΐου 2020

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Αρ. πρωτ.  103-362.2020 
πίσω στις ανακοινώσεις
 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ