Απόφαση ΠΣΓΑ 20ης Ιουνίου 2024 για «Βία & Παραβατικότητα – Ασφάλεια και Υγεία – Εναλλακτικά Προγράμματα – Κινητά Τηλέφωνα»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2024
21/06/24

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ (ΠΣΓΑ), η οποία συνήλθε στη Λευκωσία στις 20 Ιουνίου 2024, αφού συζήτησε το θέμα «Βία & Παραβατικότητα – Ασφάλεια και Υγεία – Εναλλακτικά Προγράμματα – Κινητά Τηλέφωνα», ενέκρινε τα πιο κάτω:

 

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ τονίζει, για πολλοστή φορά, την ανάγκη λήψης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας, καθώς και την ενίσχυση των πολιτικών για την ασφάλεια των εκπαιδευτικών και των μαθητών στους σχολικούς χώρους λαμβάνοντας υπόψη την ανησυχητική αύξηση τέτοιων συμπεριφορών.

 

Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΠΣΓΑ επαναβεβαιώνει τις σχετικές εισηγήσεις που είχε αποφασίσει η Οργάνωσή μας στην ΠΣΓΑ στις 16 Δεκεμβρίου 2021, θέτοντας επιτακτικά τις τρεις ακόλουθες προτεραιότητες, οι οποίες καθορίστηκαν ήδη από την απόφαση της ΠΣΓΑ της 21ης Δεκεμβρίου 2023:

 

α). Τη δημιουργία εναλλακτικών προγραμμάτων και δομών (εκτός σχολικών χώρων) για τους μαθητές/τριες που παρουσιάζουν ακραίας μορφής παραβατικότητα, εκφοβισμό και επιθετικότητα που επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου, με απώτερο στόχο την ομαλή επανένταξή τους στις σχολικές μονάδες. Τα εναλλακτικά αυτά προγράμματα θα πρέπει να λειτουργήσουν σε όλες τις επαρχίες, για λόγους πρακτικούς και ουσιαστικούς.

 

β). Ρύθμιση του θέματος της μεταφοράς και χρήσης κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές/τριες στους σχολικούς χώρους. Θέση της Οργάνωσής μας είναι η απαγόρευση της μεταφοράς των κινητών τηλεφώνων εντός των σχολικών μονάδων.

 

γ). Την τοποθέτηση επιτηρητών ασφαλείας σε όλα τα Γυμνάσια σε πρωινό χρόνο, καθώς επίσης και τη φύλαξη όλων των σχολικών μονάδων σε  μη σχολικό χρόνο (φύλακες, κάμερες, φωτισμός), για την αποτροπή τόσο της εισόδου εξωσχολικών στις σχολικές μονάδες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους όσο και βανδαλισμών/καταστροφών που λαμβάνουν χώρα όταν τα σχολεία δεν λειτουργούν.

 

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί τα θέματα βίας και παραβατικότητας, ασφάλειας και υγείας ως πολύ σοβαρά και εξουσιοδοτεί το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την υλοποίηση των εισηγήσεων/απαιτήσεων της Οργάνωσης, μη αποκλειομένων και των δυναμικών μέτρων.

 

Λευκωσία,  20 Ιουνίου  2024

Αρ. πρωτ.  ΠΣΓΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΒΙΑ & ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ)