ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εάν εκπαιδευτικός κατά την ημέρα του θανάτου του είχε συμπληρώσει:

i.  πέντε ως δέκα έτη, λογίζεται ότι συμπλήρωσε διπλάσια συντάξιμη υπηρεσία.

ii.  δέκα ως δεκαπέντε έτη, λογίζεται ότι συμπλήρωσε είκοσι έτη συντάξιμη υπηρεσία.

iii.  δεκαπέντε ως είκοσι τρία έτη, η συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κατά πέντε έτη, με ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα είκοσι πέντε έτη.

iv.  είκοσι τρία ως τριάντα έτη, η συντάξιμη υπηρεσία αυξάνεται κατά δύο έτη, με ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα τριάντα έτη.

Η υπηρεσία που προστίθεται θεωρείται υπηρεσία με εισφορές.  Η συντάξιμη υπηρεσία δε μπορεί να υπερβαίνει εκείνη την οποία θα είχε ο υπάλληλος αν παρέμενε στην υπηρεσία μέχρι την ηλικία της υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του.

Τα πιο πάνω ισχύουν και για εκπαιδευτικούς που αφυπηρετούν για λόγους υγείας, μετά από εισήγηση του αρμόδιου ιατροσυμβουλίου.