ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο υπάλληλος δύναται να επιλέξει μεταξύ της καταβολής ολόκληρου του εφάπαξ ποσού  ή μετατροπής αυτού σε σταθερό μηνιαίο ποσό ή καταβολής μέρους αυτού σε ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατόν ή πενήντα τοις εκατόν ή εβδομήντα πέντε τοις εκατόν και αναλογιστικής μετατροπής του υπολοίπου σε σταθερό μηνιαίο ποσό. Το σταθερό μηνιαίο ποσό υπολογίζεται ως ακολούθως:

το εφάπαξ ποσό που υπόκειται σε μετατροπή, διαιρείται με το συντελεστή που ορίζεται στον πιο κάτω πίνακα,  ανάλογα με την ηλικία του υπαλλήλου κατά την αφυπηρέτηση, για να αποδώσει το ετήσιο ποσό το οποίο, στη συνέχεια, διαιρείται διά δώδεκα για να αποδώσει το σταθερό μηνιαίο ποσό.

Μετατροπή Εφάπαξ Ποσού σε σύνταξη

Ηλικία

Πρόσοδος

45

27.43

46

26.98

47

26.52

48

26.06

49

25.59

50

25.12

51

24.64

52

24.15

53

23.66

54

23.16

55

22.66

56

22.15

57

21.64

58

21.13

59

20.61

60

20.09

61

19.57

62

19.04

63

18.50

64

17.97

65

17.43