ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΑΠΑΞ

Μετά την ψήφιση των μνημονιακών νομοσχεδίων από τη Βουλή (Νόμος του 2012 Ν216(Ι)/2012), διαμορφώνονται τα παρακάτω δεδομένα για το συνταξιοδοτικό καθεστώς των εκπαιδευτικών.

Α. Ο νεοεισερχόμενος εκπαιδευτικός που διορίστηκε ή διορίζεται για πρώτη φορά σε μόνιμη θέση κατά ή μετά την 1ην Οκτωβρίου, 2011, δεν εντάσσεται σε Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων ή σχέδιο συντάξεων όμοιο με το υφιστάμενο, που αυτό σημαίνει κατάργηση της κρατικής σύνταξης και του εφάπαξ.

Β. Ο εκπαιδευτικός που διορίστηκε σε μόνιμη θέση πριν την 1ην Οκτωβρίου 2011 διασφαλίζει τα ακόλουθα:

α) τον τρόπον υπολογισμού των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που κερδήθηκαν για την υπηρεσία πριν την 1η Ιανουαρίου 2013 (Άρθρο 7(1)).

Συγκεκριμένα, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που κερδήθηκαν με υπηρεσία πριν την 1η Ιανουαρίου 2013, για όλους τους υπαλλήλους, ανεξαρτήτως της ηλικίας, υπολογίζονται ως ακολούθως:

(i) Ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή ενός οκτακοσιοστού των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησής του για κάθε συμπληρωμένο μήνα της συντάξιμης υπηρεσίας του· και

Η ετήσια σύνταξη = (ετήσιες συντ. απολαβές Χ μήνες υπηρ. μέχρι 31/12/2012 ) / 800

(ii) εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία:

Εφάπαξ ποσό Αφορολόγητο =( ετήσια σύνταξη Χ 14  ) / 3

Το ύψος των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που κερδήθηκαν με υπηρεσία πριν την 1η Ιανουαρίου 2013, στην περίπτωση αφυπηρέτησης ή οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης υπαλλήλου και έχει συμπληρώσει την ηλικία των σαράντα πέντε ή σαράντα οκτώ ετών, ανάλογα με την περίπτωση,  πριν την 1η Ιανουαρίου 2013 και αφυπηρετεί πριν τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναλογιστική μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που έχει διασφαλίσει για την υπηρεσία του πριν την 1η Ιανουαρίου 2013.

(το σαράντα οκτώ που αναφέρεται πιο πάνω αφορά μόνον μόνιμους  καθηγητές  που έχουν μονιμοποιηθεί κατά την  1ην Σεπτεμβρίου 2011)

(β)  τρόπος υπολογισμού των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που κερδήθηκαν για την υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά -

(i) Ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή ενός οκτακοσιοστού του μέσου όρου των ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών του συνόλου των μηνών συντάξιμης υπηρεσίας του, από την 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησής του, αναπροσαρμοσμένων με την αξία της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής μονάδας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας του· και

(ii) εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία.

Φορολόγηση εφάπαξ ποσού ή φιλοδωρήματος που κερδίζεται με υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά (Άρθρο (8)).

Οποιοδήποτε εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα κερδίζεται με υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται

Η ετήσια σύνταξη που καταβάλλεται σε υπάλληλο δυνάμει του παρόντος άρθρου κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του.