Απόφαση ΠΣΓΑ 20ης Ιουνίου 2024 για την «Αύξηση αριθμού θέσεων Β.Δ. και Β.Δ.Α' στα σχολεία»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2024
21/06/24

Απόφαση για την

«Αύξηση αριθμού θέσεων Β.Δ. και Β.Δ.Α’ στα σχολεία»

ΠΣΓΑ, 20 Ιουνίου 2024

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ (ΠΣΓΑ), η οποία συνήλθε στη Λευκωσία στις 20 Ιουνίου 2024, αφού συζήτησε το θέμα «Αύξηση αριθμού θέσεων Β.Δ. και Β.Δ.Α’ στα σχολεία», ενέκρινε τα πιο κάτω:

Τα νέα δεδομένα στον χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης επιβάλλουν την αύξηση του αριθμού θέσεων Β.Δ. και Β.Δ.Α’, ώστε οι σχολικές μονάδες να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις πολλαπλές προκλήσεις για την ομαλή λειτουργία τους.

Η συνεχής αύξηση της βίας και της παραβατικότητας και τα αυξημένα φαινόμενα παραβίασης των Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων, καθώς και οι χρονοβόρες διαδικασίες για την εφαρμογή όλων των πρωτοκόλλων στις σχολικές μονάδες, ο καταιγισμός των σχολείων με εγκυκλίους και τα σχετικά γραφειοκρατικά καθήκοντα των διευθυντικών στελεχών, έχουν εντατικοποιήσει σε τέτοιο βαθμό το έργο των Διευθυντικών Ομάδων, ώστε ο αριθμός των Β.Δ και Β.Δ.Α’ να μην επαρκεί για τις ρεαλιστικές ανάγκες αποτελεσματικής διοίκησης της κάθε σχολικής μονάδας.

Επιπλέον, οι τεράστιες απαιτήσεις για διοργάνωση και συντονισμό των ολοένα αυξανόμενων και συνεχών δράσεων στις σχολικές μονάδες (π.χ. Διαγωνισμοί, Έρευνες, Προγράμματα, Εκδηλώσεις, Αξιολόγηση μαθητών, Σεμινάρια, Συνέδρια, Επιμόρφωση και άλλες ποικίλες παιδαγωγικές δράσεις) που στοχεύουν τόσο στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων όσο και στην παροχή ίσων ευκαιριών για πολύπλευρη μόρφωση, υγιή κοινωνικοποίηση και ενίσχυση των ιδιαίτερων ταλέντων και δεξιοτήτων των μαθητών / τριών σε ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο, απαιτούν ενίσχυση των Διευθυντικών Ομάδων με επιπλέον Β.Δ. σε Λύκεια και Γυμνάσια, αλλά και με 3 Β.Δ.Α’ στα Γυμνάσια, όπως προνοούν οι Κανονισμοί.

Ακόμη, η αύξηση του αριθμού των μαθητών, τα πολυπληθή σχολεία και οι κοινωνικές κρίσεις που αντανακλώνται και επιδρούν στην σχολική πραγματικότητα, επιβάλλουν την ενίσχυση των σχολικών μονάδων με περισσότερα διευθυντικά στελέχη.

Η ανάγκη για περισσότερα διευθυντικά στελέχη στις σχολικές μονάδες αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι το ΥΠΑΝ συχνά αναθέτει καθήκοντα Β.Δ. σε απλούς εκπαιδευτικούς, πρακτική με την οποία η ΟΕΛΜΕΚ διαφωνεί.

Με βάση τα πιο πάνω, η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ καλεί το ΥΠΑΝ να αναθεωρήσει τον τρόπο υπολογισμού των αναγκών των σχολικών μονάδων σε διευθυντικό προσωπικό και να προχωρήσει άμεσα σε αύξηση του αριθμού των θέσεων των Β.Δ. και των Β.Δ.Α’.

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί το θέμα αυτό σοβαρό και επείγον και εξουσιοδοτεί το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την προώθησή του.

 

Λευκωσία,  20  Ιουνίου  2024

Αρ. πρωτ.  ΠΣΓΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024(ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Β.Δ. ΚΑΙ Β.ΔΑ)